Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

 – IVF Lab